آویز S گوشواره بی نگین ، روکش برنج و رنگ ثابت، یک جفت