ترازوی دیجیتال 200 گرمی جیبی با دقت بالا برای وزن کردن اپوکسی
حساس به صدم گرم بسیار دقیق
مناسب برای کار رزین و محاسبه نسبت های دقیق رزین و هاردنر